progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-02

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice –

PROCEEDINGS NO Z33/521

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: IR.271.1.6.2019.AK

Subject of the proceeding.:

1.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały ujęte w OPZ i wzorze umowy.

1.2 Kody CPV

Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod główny:

CPV 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

Dodatkowe kody CPV:

CPV 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

CPV 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

CPV 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

CPV 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami


1.3 Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r., z tym że:

‐ w terminie do30 dni, licząc od dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy pojemniki na nieruchomości,

‐ w okresie od protokolarnego potwierdzenia dostarczenia pojemników na nieruchomości do31.12.2020r. Wykonawca będzie świadczył usługę odbioru odpadów komunalnych oraz usługę zagospodarowania odpadów z nieruchomości wraz z końcowym rozliczeniem umowy.

Uwaga. Planowane zawarcie umowy nie później jak do 29.09.2019r.


1.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają:

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia odpadów komunalnych co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1454),

- wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U. 2019, poz. 701),

- decyzję na zbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Jerzmanowice – Przeginia na terenie bazy magazynowej lub magazynowo – transportowej zgodnie z zapisami art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701);

2.2 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a.wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

‐ jedną (1) usługę odbioru odpadów komunalnych objętych sprawozdawczością podmiotu odbierającego odpady komunalne świadczoną nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy na łączną kwotę co najmniej 500 000 zł brutto;

b. dysponują potencjałem technicznym, tj. co najmniej:

‐ dwoma (2) samochodami ciężarowymi bezpylnymi typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczonymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l,

‐ jednym (1) samochodem przystosowanym do odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażonego w urządzenie załadowcze HDS,

‐ jednym (1)samochodem do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażonego w dźwig hakowy lub bramowy,

‐ jednym (1) samochodem ciężarowym do zbierania odpadów segregowanych typu dwukomorowego.

Wszystkie pojazdy, które będą realizować przedmiot zamówienia przez cały czas trwania umowy, powinny spełniać europejski standard emisji spalin przynajmniej w zakresie EURO 4.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia były na bieżąco odbierane oraz zagospodarowane.

W miejscach gdzie nie jest możliwe dojechanie samochodem, pojemnik lub worek należy donieść.

W/w pojazdy muszą być pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

‐ bazą magazynowo – transportową (zwaną również PSZOK), która spełnia co najmniej:

ü usytuowaną w gminie, z której terenu odbierane będą odpady lub w odległości nie większej niż 40 km od granicy tej gminy,

ü usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

ü wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

ü wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz

ü zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

ü wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

ü wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

ü wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

ü na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1-8 (z wyłączeniem pkt. 3) ustawy PZP.


1.5 Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

1.6 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Przetargowej do dnia 12-08-2019r., do godziny 11:00.

2) Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.

3) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma Przetargowa dostępna pod adresem:https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

4) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:20 za pośrednictwem Platformy Przetargowej w Urzędzie Gminy Jerzmanowice – Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice – sala konferencyjna.

1.7 Kryteria oceny złożonych ofert.

a. cena oferty – 60% (P1),

b. termin płatności faktury – 20% (P2)

c. jakość rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy – 20% (P3)Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.