progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-02

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice –

PROCEEDINGS NO Z33/521

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: IR.271.1.6.2019.AK

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały ujęte w OPZ i wzorze umowy.

1.2 Kody CPV

Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod główny:

CPV 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

Dodatkowe kody CPV:

CPV 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

CPV 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

CPV 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

CPV 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami


1.3 Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r., z tym że:

‐ w terminie do30 dni, licząc od dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy pojemniki na nieruchomości,

‐ w okresie od protokolarnego potwierdzenia dostarczenia pojemników na nieruchomości do31.12.2020r. Wykonawca będzie świadczył usługę odbioru odpadów komunalnych oraz usługę zagospodarowania odpadów z nieruchomości wraz z końcowym rozliczeniem umowy.

Uwaga. Planowane zawarcie umowy nie później jak do 29.09.2019r.


1.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają:

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia odpadów komunalnych co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1454),

- wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U. 2019, poz. 701),

- decyzję na zbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Jerzmanowice – Przeginia na terenie bazy magazynowej lub magazynowo – transportowej zgodnie z zapisami art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701);

2.2 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a.wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

‐ jedną (1) usługę odbioru odpadów komunalnych objętych sprawozdawczością podmiotu odbierającego odpady komunalne świadczoną nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy na łączną kwotę co najmniej 500 000 zł brutto;

b. dysponują potencjałem technicznym, tj. co najmniej:

‐ dwoma (2) samochodami ciężarowymi bezpylnymi typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczonymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l,

‐ jednym (1) samochodem przystosowanym do odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażonego w urządzenie załadowcze HDS,

‐ jednym (1)samochodem do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażonego w dźwig hakowy lub bramowy,

‐ jednym (1) samochodem ciężarowym do zbierania odpadów segregowanych typu dwukomorowego.

Wszystkie pojazdy, które będą realizować przedmiot zamówienia przez cały czas trwania umowy, powinny spełniać europejski standard emisji spalin przynajmniej w zakresie EURO 4.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia były na bieżąco odbierane oraz zagospodarowane.

W miejscach gdzie nie jest możliwe dojechanie samochodem, pojemnik lub worek należy donieść.

W/w pojazdy muszą być pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

‐ bazą magazynowo – transportową (zwaną również PSZOK), która spełnia co najmniej:

ü usytuowaną w gminie, z której terenu odbierane będą odpady lub w odległości nie większej niż 40 km od granicy tej gminy,

ü usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

ü wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

ü wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz

ü zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

ü wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

ü wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

ü wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

ü na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1-8 (z wyłączeniem pkt. 3) ustawy PZP.


1.5 Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

1.6 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Przetargowej do dnia 12-08-2019r., do godziny 11:00.

2) Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.

3) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma Przetargowa dostępna pod adresem:https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

4) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:20 za pośrednictwem Platformy Przetargowej w Urzędzie Gminy Jerzmanowice – Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice – sala konferencyjna.

1.7 Kryteria oceny złożonych ofert.

a. cena oferty – 60% (P1),

b. termin płatności faktury – 20% (P2)

c. jakość rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy – 20% (P3)Jerzmanowice, 17.07.2019r.

   IR.271.1.6.2019.AK

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem

   dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na   terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Jerzmanowice-Przeginia jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści siwz:

AD. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Rozdział 1. pkt 3.1 ppkt 1):

1) W siwz jest: „Budynki jednorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 4 tygodnie (obowiązuje od 01.01.2020r.):

b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – od 01.05 do 30.09 – 1 raz na 2 tygodnie, a poza sezonem od 01.10 do 30.04 – 1 raz na 3 tygodnie;

e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady zmieszane min. z pojemników – 1 raz na 4 tygodnie;

f) odpady wielkogabarytowe, elektro sprzęt oraz zużyte opony – 1 raz na 6 miesięcy.

Rozdział 1. pkt 3.1 ppkt 1):

Otrzymuje brzmienie:

1) W siwz jest: „Budynki jednorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – co najmniej raz w miesiącu (obowiązuje od 01.01.2020r.):

b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych –
co najmniej raz w miesiącu;

c) odpady szklane – co najmniej raz w miesiącu;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – od 01.05 do 30.09 –
co najmniej co 2 tygodnie, a poza sezonem od 01.10 do 30.04 – co najmniej co 3 tygodnie;

e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady zmieszane m.in. z pojemników – raz w miesiącu;

f) odpady wielkogabarytowe, elektro sprzęt oraz zużyte opony – co najmniej 2 razy w roku.

Rozdział 1. pkt 3.2 ppkt 1)

1) Częstotliwość odbioru odpadów:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 4 tygodnie (obowiązuje od 01.01.2020r.),

b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – od 01.05 do 30.09 – 1 raz na 2 tygodnie, a poza sezonem od 01.10 do 30.04 – 1 raz na 3 tygodnie;

e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne min. z pojemników – 1 raz na 4 tygodnie.

Rozdział 1. pkt 3.2 ppkt 1)

Otrzymuje brzmienie:

2) Częstotliwość odbioru odpadów:

a) odpady z papieru, tektury – co najmniej raz w miesiącu (obowiązuje od 01.01.2020r.),

b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – co najmniej raz w miesiącu;

c) odpady szklane – co najmniej raz w miesiącu;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – od 01.05 do 30.09 –
co najmniej co 2 tygodnie, a poza sezonem od 01.10 do 30.04 – co najmniej co 3 tygodnie;

e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne min. z pojemników – raz w miesiącu.

AD. 2. Wzór umowy:

Rozdział 7 wynagrodzenie § 26 ust. 1 pkt 3:

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru wykonania usługi w danym miesiącu zawierający między innymi informacje o dostarczeniu Raportu Recyklingu i Odzysku z informacją o wadze selektywnie zebranych odpadów, zgodnie z §22 ust. 2, 3 Umowy oraz oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, imię i nazwisko osób odbierających usługę zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, datę sporządzenia protokołu, uwagi do świadczonych usług.”

Rozdział 7 wynagrodzenie § 26 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej płatne będzie na koniec kalendarzowego kwartału świadczenia usługi, natomiast płatność za miesiąc listopad i grudzień w 2019r. będzie dokonana po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego w następnym okresie obrachunkowym tj. 2020r. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół odbioru wykonania usługi w danym kwartale zawierający między innymi informacje o dostarczeniu Raportu Recyklingu i Odzysku z informacją o wadze selektywnie zebranych odpadów, zgodnie z §22 ust. 2, 3 Umowy oraz oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, imię i nazwisko osób odbierających usługę zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, datę sporządzenia protokołu, uwagi do świadczonych usług.”

    Niniejsza zmiana stanowi integralną część siwz.

Ponadto informujemy, że termin składania ofert, wyznaczony na dzień 12.08.2019r., godzina 11:00 nie ulega zmianie.
Jerzmanowice, dnia 25.07.2019r.

Uczestnicy zainteresowani prowadzonym postępowaniem znak IR.271.1.6.2019.AK

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Gmina Jerzmanowice-Przeginia przekazuje odpowiedzi na zadane pytania w ramach prowadzonego postępowania pn. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe

1. Rozdz. 1 pkt 1 ppkt 2 OPZ Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez zapis dotyczący „Przy czym przez utrudnienia należy rozumieć także jakiekolwiek inne utrudnienia dostępu do nieruchomości.?

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – OPZ Rozdział 1 pkt 1 ppkt 2.

2. Rozdział 1. Postanowienia ogólne OPZ pkt. 1. Ppkt 6. Wykonawca prosi o wskazanie nieruchomości na których miałyby znajdować się te pojemniki oraz doprecyzowanie od jakiej ilości należy zabezpieczyć 5 % pojemników.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – OPZ Rozdział 1 pkt 1 ppkt. 6.

3. Rozdział 2. OPZ pkt2) oraz. pkt 4) – prosimy o podanie która z wymienionych ilości posesji/ pojemników jest faktyczna? Oraz jakie i ile pojemników przewidzianych jest na wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych. Wnosimy także o zmianę zapisu z bezzwrotnego na zwrotny sposób dostarczenia pojemników przez Wykonawcę w ramach zamówienia ze względu na znaczny koszt kalkulacji usługi przekazania na własność pojemników.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – OPZ Rozdział 2 pkt 2a oraz 4.

4. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z metali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r Dz.U. z 2017r poz.19 w worku koloru żółtego z opisem „metal i tworzywa sztuczne”? Jeżeli tak to prosimy o usunięcie powiązanych z tym punktem zapisów.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

5. W związku ze standaryzacją odbioru odpadów w workach prosimy o dopuszczenie worków w jak niżej podanych wymiarach i grubościach:

a) Worki żółte wykonane z surowca LDPE/ HDPE, o wymiarach 70x100, grubości co najmniej 0,03 mm, o pojemności 120 l z nadrukiem logo firmy oraz danymi o firmie –nazwa, adres, dane kontaktowe oraz napis „Metale i tworzywa sztuczne” - powierzchnia nadruku ok. 1500cm 2 , kolor czarny )

b) Worki zielone wykonane z surowca LDPE/ HDPE, o wymiarach 60x100, grubości co najmniej 0,035 mm, o pojemności ok.80 l z nadrukiem logo firmy oraz danymi o firmie –nazwa, adres, dane kontaktowe oraz napis „Szkło” - powierzchnia nadruku ok. 1500cm 2 , kolor czarny )

c) Worki niebieskie wykonane z surowca LDPE/ HDPE, o wymiarach 70x100 grubości co najmniej 0,030 mm, o pojemności 120l z nadrukiem logo firmy oraz danymi o firmie –nazwa, adres, dane kontaktowe oraz napis „Papier ” - powierzchnia nadruku ok.1500cm 2 , kolor czarny)

d) Worki brązowe wykonane z surowca LDPE/ HDPE, o wymiarach 70x100, grubości co najmniej 0,035 mm, o pojemności 120 l z nadrukiem logo Zamawiającego i Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi oraz napis „BIO” - powierzchnia nadruku ok. 1500cm 2 , kolor czarny )

e) Worki czarne wykonane z surowca LDPE/ HDPE, o wymiarach 70x100, grubości co najmniej 0,06 mm, o pojemności 120 l z nadrukiem logo firmy oraz danymi o firmie –nazwa, adres, dane kontaktowe oraz napis „ZMIESZANE” - powierzchnia nadruku ok. 1500cm 2 , kolor czarny )

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, z uwagi na regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia.

6. Rozdział 3 OPZ pkt11, pkt 13 oraz zapisy powiązane zarówno w OPZ jak i we wzorze umowy. Prosimy o skreślenie obowiązku ewidencji opróżniania i/lub mycia pojemników w systemie TAG GPS z uwagi na dodatkowe koszty wyposażenia pojazdów Wykonawcy w system czytników , a koszy w chipy.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – odpowiednio OPZ i wzór umowy.

7. Rozdział 4 OPZ. Prosimy o zmianę zapisu Rozdział 4 pkt. 2 polegającym na skreśleniu zapisów stanowiących, że PSZOK zlokalizowany ma być na terenie bazy magazynowo transportowej. Wykonawca posiada PSZOK-a ze wszystkimi wymaganymi decyzjami w odległości do 40km od granicy Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

8. Rozdział 4 OPZ. Prosimy o zmianę zapisu Rozdział 4 pkt. 3 ppkt 4) polegającym na pozostawieniu zapisów tiret-u 7 . Pozostałe wykreślone odpady mieszkańcy mogą dostarczać w każdą środę i sobotę w godz. 7-13 do stacjonarnego PSZOK-a prowadzonego przez ZGK „Bolesław” w Ujkowie Starym.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

9. Umowa § 2. Pkt. 5) oraz § 22 pkt 1. Raport Recyklingu i Odzysku (RRO). Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez zamawiającego z czego wynika wymóg osiągnięcia przez wykonawcę poziomów recyklingów w każdym kwartale, zamiast w każdym, traktowanym jako jeden całościowy okres, roku kalendarzowym. Wykonawca podnosi, że ww. wymóg jest oczywiście nadmierny i nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach prawa, ani z punktu widzenia racjonalności świadczenia usług i ustalonych w tym względzie zwyczajów.

Wobec powyższego wykonawca wnosi w zmianę zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i wyjaśnia, że wprowadzając taki zapis w umowie intencją zamawiającego jest stały monitoring odbioru i recyklingu odpadów.

10. Na jakiej podstawie wymagany jest miesięczny raport zawierający dane o wytworzonych odpadach m.in. o kodach 19 05 03, 19 05 99, 19 12 12 frakcja nad sitowa, 19 12 12 frakcja podsitowa i innych kodów odpadów wskazanych przez wykonawcę § 22 Umowy pkt. 2 jeśli odbierający odpady otrzymuje informacje z instalacji 2 razy w roku do 15 lipca i 15 stycznia ?

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – wzór umowy § 22 pkt 2.

11. Prosimy o wskazanie jakie dodatkowe informacje zamawiający przewiduje do uzupełnienia RRO § 22 Umowy pkt. 4 ?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian z uwagi na fakt, że obecnie jest procedowana zmiana ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z którą oraz aktami wykonawczymi do ustawy, może wynikać konieczność sporządzania dodatkowych raportów przez gminę jako odpowiedzialną za gospodarkę odpadową.

12. Prosimy o wskazanie jakie dokumenty należy dołączyć jako potwierdzenie przekazania odpadów selektywnie zebranych i przekazanych do recyklingu § 22 Umowy pkt. 5

Odpowiedź.

Na potwierdzenie przekazania odpadów selektywnie zebranych i przekazanych do recyklingu należy przekazać karty przekazania odpadów oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących na dany moment przepisów prawa.

13. Prosimy o wyjaśnienie, lub ewentualne wykreślenie zapisu dotyczącego obowiązku poinformowania Zamawiającego o dodatkowej ilości odpadów § 14 Umowy skoro zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia Rozdział 1 pkt. 14) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania każdej ilości odpadów jakie powstaną w tym w workach?

Odpowiedź.

Zapis w umowie wynika z faktu, że Zamawiający w przypadku przekroczenia kwoty wynikającej z zawartej umowy, zobowiązany jest do zawarcia umowy na usługi dodatkowe. Zawarta umowa nie jest umową ryczałtową tylko obmiarową wynikającą z ilości zebranych odpadów. W związku z tym dla Zamawiającego jest ważna i konieczna informacja o zwiększonej ilości odpadów w stosunku do tej wynikającej z oszacowania przy konstruowaniu postępowania przetargowego. Informacja zdobyta od Wykonawcy pozwoli na odpowiednią wcześniejszą reakcję służb finansowych gminy w celu przygotowania środków na zapłatę za ewentualną zwiększoną ilość odpadów w ciągu roku budżetowego.

14. Umowa § 13 prosimy o wykreślenie z zapisów w pkt. 5 i 6 dotyczących określenie stopnia wypełnienia pojemnika, a także skrócenie wymaganego czasokresu przechowywania i udostępniania elektronicznych trasówek w systemie GPS do90 dni. Z uwagi na dużą ilość przechowywanych danych Wykonawca w standardowej umowie z firmą obsługującą system GPS ma wskazany okres 90 dni udostępniania danych archiwalnych.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – wzór umowy § 13 pkt 5, natomiast wymagany czasokres przechowywania i udostępniania elektronicznych trasówek w systemie GPS, pozostaje bez zmian.

15. Pytanie do zapisu projektu umowy § 32 kary umowne dotyczące obowiązków stron oraz innych obowiązków pkt 2.

Prosimy o Zmianę zapisu kar umownych dotyczących nie osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku w taki sposób aby za nie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu naliczyć Wykonawcy kary w wysokości kary należnej naliczonej Zamawiającemu.

Proponowane brzmienie zapisu:

„Za nie osiągniecie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości kary należnej , naliczonej Zamawiającemu – wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018r poz. 1454 z późniejszymi zmianami)”

Odpowiedź.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

16. Pytanie do zapisu OPZ Rozdział 5. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska pkt. 2

Prosimy o wykreślenie spełnienia wymagań zawartych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elekromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 ze zm.). W/w wymóg dotyczy aglomeracji powyżej 50 tys. mieszkańców. Wykonawca posiada pojazdy które spełniają powyższy warunek , jednakże używanie pojazdów spełniających wymagania w/w ustawy do obsługi Gminy Jerzmanowice – Przeginia jest nie uzasadnione ekonomicznie z uwagi na brak infrastruktury paliwowej (energetycznej) na terenie gminy Jerzmanowice- Przeginia oraz gmin sąsiednich.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowną modyfikacje w SIWZ – OPZ Rozdział 5 pkt 2.Jerzmanowice, dnia 25.07.2019r.

Uczestnicy zainteresowani prowadzonym postępowaniem znak IR.271.1.6.2019.AK

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Jerzmanowice-Przeginia na podstawie art. 34 ust 4 ustawy PZP wprowadza zmiany do treści SIWZ w ramach prowadzonego postępowania pn.Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe w następujący sposób:

1. W Rozdziale 1 pkt 1 ppkt 2)Opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że:

zamiast:

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w ofercie, odbiór odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe do pojemników np.wąskie i niskie bramy wjazdowe w budynkach, schody, krawężniki, nierówności terenu, wąskie uliczki dojazdowe, wąskie ciągi komunikacyjne na nieruchomościach, zsypy w zabudowie wielorodzinnej, wąskie wjazdy na nieruchomości poprzez ogrodzenia, różnica poziomów w terenie, utrudniony dojazd związany z parkującymi samochodami, szlabany na pilota oraz odległość i nawierzchnia, przez którą należy przeciągnąć pojemniki, wyłącznie w przypadku gdy zmiana punktu odbioru odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Przy czym przez utrudnienia należy rozumieć także jakiekolwiek inne utrudnienia dostępu do nieruchomości. Oferta cenowa winna uwzględniać odbiór odpadów z tych miejsc. Odbiór odpadów z tych miejsc należy prowadzić poprzez wystawienie pojemników przez pracownika Wykonawcy do miejsc, do których możliwy jest dojazd pojazdu odbierającego odpady. Wykonawca tak powinien zorganizować pracę oraz posiadany potencjał techniczny i osobowy, by nie miał problemów z odbiorem odpadów z miejsc trudnodostępnych. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający preferuje by przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca zapoznał się z układem urbanistycznym gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz punktami odbioru odpadów w ramach niniejszego zamówienia (dokonanie tzw. wizji lokalnej). Wykonawca winien powyżej wskazane utrudnienia skalkulować w cenie oferty. Ewentualne niedoszacowanie oferty w związku z występującymi utrudnieniami w trakcie realizacji Umowy będzie obciążało Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z należytą starannością z dokumentacją i z topografią terenu (szczególnie w zakresie utrudnień w odbiorze odpadów komunalnych) i podpisania stosownego oświadczenia dołączonego do oferty cenowej.

powinno być:

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w ofercie, odbiór odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe do pojemników np. schody, krawężniki, nierówności terenu, wąskie uliczki dojazdowe, wąskie ciągi komunikacyjne na nieruchomościach, różnica poziomów w terenie, utrudniony dojazd związany z parkującymi samochodami, odległość i zła nawierzchnia, przez którą należy przeciągnąć pojemniki, wyłącznie w przypadku gdy zmiana punktu odbioru odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Oferta cenowa winna uwzględniać odbiór odpadów z tych miejsc. Odbiór odpadów z tych miejsc należy prowadzić poprzez wystawienie pojemników przez pracownika Wykonawcy do miejsc, do których możliwy jest dojazd pojazdu odbierającego odpady. Wykonawca tak powinien zorganizować pracę oraz posiadany potencjał techniczny i osobowy, by nie miał problemów z odbiorem odpadów z miejsc trudnodostępnych. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający preferuje by przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca zapoznał się z układem urbanistycznym gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz punktami odbioru odpadów w ramach niniejszego zamówienia (dokonanie tzw. wizji lokalnej). Wykonawca winien powyżej wskazane utrudnienia skalkulować w cenie oferty. Ewentualne niedoszacowanie oferty w związku z występującymi utrudnieniami w trakcie realizacji Umowy będzie obciążało Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z należytą starannością z dokumentacją i z topografią terenu (szczególnie w zakresie utrudnień w odbiorze odpadów komunalnych) i podpisania stosownego oświadczenia dołączonego do oferty cenowej.

2. Wykreśla się pkt 6 w Rozdziale 1 Opisu przedmiotu zamówienia i tym samym kolejne pkt przyjmują numerację z 7 na 6, z 8 na 7, z 9 na 8, z 10 na 9 itd.

3. W Rozdziale 2 pkt 2a) Opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że

zamiast:

Szacowana ilość pojemników do bezzwrotnego dostarczenia przez Wykonawcę w ramach zamówienia:

‐ 240 L – 1 000 sztuk

‐ 120 L – 1 800 sztuk

powinno być:

Szacowana ilość pojemników do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach zamówienia na czas realizacji usługi:

‐ 240 L – 834 sztuk

‐ 120 L – 1936 sztuk

4. W Rozdziale 2 pkt 4) Opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że

zamiast:

Nieruchomości zamieszkałe – budynki jednorodzinne – 3 800 szt.

Nieruchomości niezamieszkałe – 645 szt.

powinno być:

Nieruchomości zamieszkałe – budynki jednorodzinne – 2820 szt.

5. W Rozdziale 3 pkt 11 Opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że:

zamiast:

Wykonawca obowiązany jest przekazać informację o miejscach i adresach, punktów odbioru, z których odpady nie zostały odebrane w sposób selektywny z uwagi na niepoprawną segregację, które oznaczone zostały naklejką „zła segregacja” (czerwony trójkąt) wraz z dokumentacją zdjęciową odpadów zgromadzonych w pojemniku oraz pojemnikach przeznaczonych na pozostałości po segregacji, w których znajdowały się odpady z frakcji podlegającej selektywnej zbiórce Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informację drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 10 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym stwierdzono niepoprawną segregację za dany dzień, na wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy adresy e-mail. Informacja, o której mowa powyżej zawiera w szczególności datę stwierdzenia nieprawidłowości, adres punktu odbioru, w którym znajdował się pojemnik, numer TAG pojemnika, kolor pojemnika, pojemność pojemnika, rodzaj zabudowy nieruchomości, do której przypisany jest pojemnik, oznaczenie właściciela nieruchomości, jeśli jest przypisany do pojemnika, numer rejestracyjny pojazdu, którego załoga stwierdziła niepoprawność segregacji oraz opis, na czym polegała nieprawidłowość w segregacji. Opis powinien zawierać wskazanie rodzaju odpadów, które znajdowały się w pojemniku, a pojemnik nie był przeznaczony na dany rodzaj odpadów. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia pojemnika naklejką z czerwonym trójkątem i napisem „zła segregacja” na podstawie oceny wizualnej, widocznej zawartości pojemnika, wskazującej jednoznacznie na to, że w pojemniku tym znajdują się odpady zupełnie innego rodzaju niż na które został przeznaczony pojemnik. Wykonawca ma obowiązek wykonać zdjęcie pojemnika, spisać notatkę i powiadomić Zamawiającego o dacie odebrania tych odpadów jako odpady zmieszane.

powinno być:

Wykonawca obowiązany jest przekazać informację o miejscach i adresach, punktów odbioru, z których odpady nie zostały odebrane w sposób selektywny z uwagi na niepoprawną segregację, które oznaczone zostały naklejką „zła segregacja” (czerwony trójkąt) wraz z dokumentacją zdjęciową odpadów zgromadzonych w pojemniku oraz pojemnikach przeznaczonych na pozostałości po segregacji, w których znajdowały się odpady z frakcji podlegającej selektywnej zbiórce Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informację drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 10 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym stwierdzono niepoprawną segregację za dany dzień, na wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy adresy e-mail. Informacja, o której mowa powyżej zawiera w szczególności datę stwierdzenia nieprawidłowości, adres punktu odbioru, w którym znajdował się pojemnik, kolor pojemnika, pojemność pojemnika, rodzaj zabudowy nieruchomości, do której przypisany jest pojemnik, oznaczenie właściciela nieruchomości, jeśli jest przypisany do pojemnika, numer rejestracyjny pojazdu, którego załoga stwierdziła niepoprawność segregacji oraz opis, na czym polegała nieprawidłowość w segregacji. Opis powinien zawierać wskazanie rodzaju odpadów, które znajdowały się w pojemniku, a pojemnik nie był przeznaczony na dany rodzaj odpadów. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia pojemnika naklejką z czerwonym trójkątem i napisem „zła segregacja” na podstawie oceny wizualnej, widocznej zawartości pojemnika, wskazującej jednoznacznie na to, że w pojemniku tym znajdują się odpady zupełnie innego rodzaju niż na które został przeznaczony pojemnik. Wykonawca ma obowiązek wykonać zdjęcie pojemnika, spisać notatkę i powiadomić Zamawiającego o dacie odebrania tych odpadów jako odpady zmieszane.

6. W Rozdziale 3 pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że:

zamiast:

Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzenie odbioru odpadów z pojemnika przeznaczonego na odpady podlegające selektywnej zbiórce w najbliższym przewidzianym w harmonogramie terminie odbioru odpadów zmieszanych, w formie pliku zapisanego w formacie xls/xlsx, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono niepoprawną segregację w danym pojemniku, na wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy adresy e-mail. Potwierdzenie zawiera w szczególności adresu punktu odbioru, w którym znajdował się pojemnik, numer TAG pojemnika, kolor pojemnika, pojemność pojemnika, rodzaj zabudowy nieruchomości, do której przypisany jest pojemnik, oznaczenie właściciela nieruchomości, jeśli jest przypisany do pojemnika oraz datę odbioru odpadów jako zmieszanych. W przypadku braku odbioru odpadów z pojemnika przeznaczonego na odpady podlegające selektywnej zbiórce Wykonawca wskazuje okoliczności, z powodu których odbiór nie nastąpił.

powinno być:

Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzenie odbioru odpadów z pojemnika przeznaczonego na odpady podlegające selektywnej zbiórce w najbliższym przewidzianym w harmonogramie terminie odbioru odpadów zmieszanych, w formie pliku zapisanego w formacie xls/xlsx, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono niepoprawną segregację w danym pojemniku, na wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy adresy e-mail. Potwierdzenie zawiera w szczególności adresu punktu odbioru, w którym znajdował się pojemnik, kolor pojemnika, pojemność pojemnika, rodzaj zabudowy nieruchomości, do której przypisany jest pojemnik, oznaczenie właściciela nieruchomości, jeśli jest przypisany do pojemnika oraz datę odbioru odpadów jako zmieszanych. W przypadku braku odbioru odpadów z pojemnika przeznaczonego na odpady podlegające selektywnej zbiórce Wykonawca wskazuje okoliczności, z powodu których odbiór nie nastąpił.

7. Wykreśla się pkt 2 w Rozdziale 5 Opisu przedmiotu zamówienia i tym samym kolejne pkt przyjmują numerację z 3 na 2, z 4 na 3, z 5 na 4 itd.

8. W Rozdziale 4§ 13 pkt 5 Wzoru umowy w sprawie zamówienia w ten sposób, że:

zamiast:

Wykonawca obowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przekazać drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającemu zestawienia elektronicznych trasówek po wykonaniu odbioru odpadów i obejmujący dany okres nie dłuższy niż 365 dni w jednym pliku i musi zawierać wszystkie pojazdy, które odbierały odpady z terenu objętego umową. Zestawienie zawierać powinno następujące dane: datę i godzinę odbioru pojemnika, dokładny adres nieruchomości/numer lokalu, pojazd odbierający odpady (numer rejestracyjny numer boczny pojazdu), kod odpadu (rodzaj odpadu) pojemność pojemnika, stopień wypełnienia pojemnika (pojemnik pusty – bez odpadów w pojemniku, pełny – zamyka się klapą bądź przepełniony – nie można zamknąć klapą) lub zaznaczyć brak wystawionego pojemnika lub informację, że był na nieruchomości czerwony trójkąt oraz, że został odebrany pojemnik nadmiarowy z czerwonym trójkątem, odbiór pojemnika nieujętego na trasówce, odbiór worków z papierem określający ilość worków oraz ilość worków z liśćmi odebranymi w sezonie jesiennym. Projekt zestawienia elektronicznych trasówek i notatek, dotyczących uwag w trakcie świadczonej usługi Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, który następnie zatwierdza projekt w terminie 7 dni roboczych od przekazania.

powinno być:

Wykonawca obowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przekazać drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającemu zestawienia elektronicznych trasówek po wykonaniu odbioru odpadów i obejmujący dany okres nie dłuższy niż 365 dni w jednym pliku i musi zawierać wszystkie pojazdy, które odbierały odpady z terenu objętego umową. Zestawienie zawierać powinno następujące dane: datę i godzinę odbioru pojemnika, dokładny adres nieruchomości/numer lokalu, pojazd odbierający odpady (numer rejestracyjny numer boczny pojazdu), kod odpadu (rodzaj odpadu) pojemność pojemnika, lub zaznaczyć brak wystawionego pojemnika lub informację, że był na nieruchomości czerwony trójkąt oraz, że został odebrany pojemnik nadmiarowy z czerwonym trójkątem, odbiór pojemnika nieujętego na trasówce, odbiór worków z papierem określający ilość worków oraz ilość worków z liśćmi odebranymi w sezonie jesiennym. Projekt zestawienia elektronicznych trasówek i notatek, dotyczących uwag w trakcie świadczonej usługi Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, który następnie zatwierdza projekt w terminie 7 dni roboczych od przekazania.

9. W Rozdziale 4 w§ 13 pkt 6 Wzoru umowy w sprawie zamówienia w ten sposób, że:

zamiast:

Ponadto Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego przekazać drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającemu informacji potwierdzającej odbiór odpadów z danej nieruchomości w postaci wydruku z GPS, zawierającego następujące dane: datę i godzinę odbioru pojemnika, dokładny adres nieruchomości/numer lokalu, pojazd odbierający odpady (numer rejestracyjny numer boczny pojazdu), kod odpadu (rodzaj odpadu) pojemność pojemnika, stopień wypełnienia pojemnika (pojemnik pusty – bez odpadów w pojemniku, pełny – zamyka się klapą bądź przepełniony – nie można zamknąć klapą) lub zaznaczyć brak wystawionego pojemnika lub informację, że był na nieruchomości czerwony trójkąt oraz, że został odebrany pojemnik nadmiarowy z czerwonym trójkątem, odbiór pojemnika nieujętego na trasówce, odbiór worków z papierem określający ilość worków oraz ilość worków z liśćmi odebranymi w sezonie jesiennym. Projekt informacji potwierdzającej odbiór odpadów i notatek, dotyczących uwag w trakcie świadczonej usługi Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, który następnie zatwierdza projekt w terminie 7 dni roboczych od przekazania. Brak przekazania powyższych informacji będzie traktowany jako niewykonanie umowy w tym zakresie.

powinno być:

Ponadto Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego przekazać drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającemu informacji potwierdzającej odbiór odpadów z danej nieruchomości w postaci wydruku z GPS, zawierającego następujące dane: datę i godzinę odbioru pojemnika, dokładny adres nieruchomości/numer lokalu, pojazd odbierający odpady (numer rejestracyjny numer boczny pojazdu), kod odpadu (rodzaj odpadu) pojemność pojemnika, lub zaznaczyć brak wystawionego pojemnika lub informację, że był na nieruchomości czerwony trójkąt oraz, że został odebrany pojemnik nadmiarowy z czerwonym trójkątem, odbiór pojemnika nieujętego na trasówce, odbiór worków z papierem określający ilość worków oraz ilość worków z liśćmi odebranymi w sezonie jesiennym. Projekt informacji potwierdzającej odbiór odpadów i notatek, dotyczących uwag w trakcie świadczonej usługi Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, który następnie zatwierdza projekt w terminie 7 dni roboczych od przekazania. Brak przekazania powyższych informacji będzie traktowany jako niewykonanie umowy w tym zakresie.

10. Wykreśla się pkt 2 w§ 22 w Rozdziale 6 Wzoru umowy w sprawie zamówienia i tym samym kolejne pkt przyjmują numerację z 3 na 2, z 4 na 3, z 5 na 4 i z 6 na 5 itd.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...