progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-06-18

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 168A: Zadanie nr 1 Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.” Zadanie nr 2 Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację

PROCEEDINGS NO Z28/521

Purchasing mode: -

Order object:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zadanie nr 1

Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019”, obejmuje remont wewnętrznej instalacji grzewczej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych – zgodnie z przedmiarem robót:

a) Remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych, flizowanie, ułożenie terakoty, malowanie i wymiana opraw oświetleniowych:

- demontaż i ponowny montaż urządzeń,

- roboty budowlane – zaplecze socjalne,

- roboty malarskie – zaplecze socjalne,

- roboty budowlane – kotłownia,

- roboty malarskie – kotłownia,

b) Remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych – wykonanie instalacji c.o.:

- rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych,

- izolacja rurociągów,

- przebicie otworów, zamurowanie,

- podejście do pionu,

- grzejniki stalowe dwupłytowe, zestaw przyłączeniowy podgrzejnikowy,

- włączenie do istniejącej instalacji c.o.,

- próba szczelności instalacji c.o.,

- płukanie instalacji c.o.,

- sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, regulacja.

c) Remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych – wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i obróbkami:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,

- zakup i montaż drzwi drewnianych pełnych, z ościeżnicą drewnianą, zamek + klamka,

- zakup i montaż drzwi płycinowych pełnych dwuskrzydłowych z ościeżnica drewnianą,

- wykonanie tynków (przy obróbkach).

d) Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa projekt techniczny z opisem, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

e) Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

f) Urządzenia i materiały muszą spełniać wymagane prawem normy.

g) Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

- karty techniczne urządzeń i materiałów,

- instrukcje obsługi (jeżeli są wymagane).

h) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

i) Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

1.2. Zadanie nr 2

Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury społecznej”, obejmuje remont wewnętrznej instalacji grzewczej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej – zgodnie z przedmiarem robót:

a) Remont świetlicy – wykonanie instalacji c.o.:

- rurociągi z tworzyw sztucznych w (UWAGA – dopuszcza się rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych),

- izolacja rurociągów,

- grzejniki stalowe dwupłytowe,

- zawory grzejnikowe,

- przebicia w ścianach, uszczelnienia przejść instalacyjnych,

- włączenie do istniejącej instalacji c.o.,

- próba szczelności instalacji c.o.,

- płukanie instalacji c.o.,

- sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, regulacja.

b) Remont świetlicy – wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i obróbkami:

- wykucie z muru ościeżnic stalowych,

- ościeżnice stalowe,

- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe,

- rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych,

- boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80mm,

c) Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa projekt techniczny z opisem, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

d) Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

e) Urządzenia i materiały muszą spełniać wymagane prawem normy,

f) Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

- karty techniczne urządzeń i materiałów,

- instrukcje obsługi (jeżeli są wymagane).

g) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

h) Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

2. Termin realizacji: do 31.08.2019 r.

3. Okres gwarancji: 24 miesiące.


Do oferty należy załączyć:

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2,

- referencje na wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym charakterze, w okresie ostatnich 5 lat.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 168A: Zadanie nr 1 Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.” Zadanie nr 2 Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury społecznej – drugie postępowanie” CPV/Indeks 2 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Wymagane referencje: Wykonawca musi wykazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze.

Questions regarding the proceedings "Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 168A: Zadanie nr 1 Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.” Zadanie nr 2 Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Yes

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...