progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-02-20

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja

PROCEEDINGS NO Z11/521

Purchasing mode: -

Order object:

   1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

Zadanie nr 1

Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej -zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 - 7 lat, prowadzone w wymiarze 10h/tygodniowo (5h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 190 godzin w okresie
od marca do lipca 2019 roku.

Wymagania stawiane oferentowi: studia z fizjoterapii, pedagogiki lub psychologii, ukończony co najmniej dwustopniowy kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej lub studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej.

Zadanie nr 2

Zajęcia z muzykoterapii -zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 - 7 lat, prowadzone
w wymiarze 2h/tygodniowo (1h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 38 godzin w okresie
od marca do lipca 2019 roku.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończenie szkoły wyższej na kierunku artystycznym lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia muzykoterapii; przygotowanie pedagogiczne.

Zadanie nr 3

Zajęcia dogoterapii -zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 - 7 lat prowadzone w wymiarze 1h/tygodniowo (0,5 h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 19 godzin w okresie od marca do lipca 2019 roku.

Wymagania stawiane oferentowi: uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolny, kurs zawodowy dogoterapia/kynoterapia; zaświadczenie weterynaryjne dla zwierzaka.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja CPV/Indeks 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Należy wypełnić Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
  2. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia. Należy wypełnić Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
  3. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Należy wypełnić Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
  4. 4. Złożą Załącznik nr 1, 2 lub/ i 3 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.
  5. 5. Złożą Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
  6. 6. Złoża Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. (załącznik składany jeżeli wykonawca nie będzie osobiście realizował zajęć)
  7. 7. Złożą dokumenty potwierdzające wykształcenie/ukończone studia, kursy lub szkolenia; zaświadczenie weterynaryjne dla psa – dotyczy dogoterapii. (Należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  8. 8. Złożą dokumenty potwierdzające min. roczne doświadczenie w przedmiocie zamówienia (np. kopie umowy o współpracy lub referencje). Z dokumentów musi wynikać minimum roczne doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

Questions regarding the proceedings "Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Yes

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...