progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-02-15

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Utrzymanie czystości – usługi sprzątania wiat przystankowych, placów komunalnych, koszy śmieciowych przydrożnych, w ciągach dróg gminnych, zbierania worków ze śmieciami na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2019 roku.

PROCEEDINGS NO Z10/521

Purchasing mode: -

Order object:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Sprzątanie wiat przystankowych obejmuje 36 szt. wiat przystankowych w miejscowościach:

- Racławice 4 szt.

- Czubrowice 4 szt.

- Przeginia 7 szt.

- Gotkowice 3 szt.

- Sąspów 5 szt.

- Szklary 3 szt.

- Jerzmanowice 7 szt.

- Łazy 3 szt.

Sprzątanie, usuwanie i utylizację odpadów należy wykonywać jeden raz w tygodniu w dniu ustalonym z Zamawiającym w godzinach od 8:00 do 14:00. Zakres prac obejmuje: sprzątanie wewnątrz wiaty, wokół wiaty w promieniu 3 m od zewnętrznej ściany wiaty i w obrębie zatoki przystankowej, umycie ławeczek zamontowanych w wiatach, umycie wiaty - nie dotyczy w przypadku pomalowania wiaty farbą olejną, uprzątnięcie błota, piasku, odpadów, innych zanieczyszczeń (np. szkło z rozbitych szyb przystankowych lub inne nieczystości) oraz usuwanie z wiat przystankowych reklam, ulotek, ogłoszeń i plakatów.

2) Sprzątanie, usuwanie i utylizacja odpadów 120 szt. koszy obejmuje opróżnienie kosza

i sprzątania wokół miejsca lokalizacji kosza w promieniu 4 m – sprzątanie należy wykonać jeden raz w tygodniu w dniu ustalonym z Zamawiającym. Kosze znajdują się w ciągach dróg na terenie gminy na placach komunalnych oraz przy przystankach.

3) Sprzątanie 14 szt. niżej wymienionych placów komunalnych:

a)Jerzmanowice – budynek OSP ok. 6 ar.

b)Jerzmanowice - stary staw ok. 1 ar.

c)W centrum Jerzmanowic koło GOK , od strony Szkoły (odcinek wzdłuż ogrodzenia przy drodze dojazdowej do Szkoły), ok. 20 ar.

d)Przy Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia (nowy budynek UG), ok. 30 ar.

e)Przy budynku Pogotowia w Jerzmanowicach, ok. 10 ar.

f)Parking w Przegini koło kościoła, ok. 20 ar.

g)Przy budynku „Dom Ludowy” w Przegini, ok. 4 ar.

h)Przy budynku Wielofunkcyjnym w Racławicach. ok. 12 ar.

i)Wokół stawu i studni w górze w Jerzmanowicach, ok. 10 ar.

j)Wokół stawu koło remizy w Gotkowicach, ok. 3 ar.

k)Plac koło źródła „Pióro” Jerzmanowice-Dół, ok. 5 ar.

l)Parking koło kościoła w Jerzmanowicach, ok. 12 ar.

m) Plac koło OSP w Jerzmanowicach zlokalizowany w ciągu drogi gminnej, ok. 6 ar.

n) Plac przy OSP w centrum Czubrowic ok. 6 ar.

Sprzątanie należy wykonać po przez usuwanie i utylizację odpadów, zamiatanie uprzątnięcie błota, piasku, odpadów, innych zanieczyszczeń (np. szkło lub inne nieczystości) oraz usuwanie reklam, ulotek, ogłoszeń i plakatów. Zamawiający będzie zlecał każdorazowo wykonanie sprzątania placów zgodnie z potrzebami.

4)Sprzątanie po odpustach lub imprezach okolicznościowych:

W zakres odpustów wchodzą: (9 odpustów) obejmuje sprzątanie, usuwanie i utylizację odpadów z placów wraz z zamiataniem, oraz sprzątanie odcinków dróg w miejscach lokalizacji kramów, oraz dostarczenie dzień przed odpustem pojemników bądź koszy o minimalnej pojemności 120 l w ilości od 8 do 14 szt. w zależności od wielkości placu w następujących miejscowościach:

a)Łazy w miesiącu maju

b)Szklary w miesiącu sierpniu

c)Jerzmanowice w miesiącu sierpniu

d)Sąspów w miesiącu sierpniu i listopadzie

e) Przeginia w miesiącu maju i wrześniu

f)Czubrowice w miesiącu sierpniu

g)Racławice w miesiącu wrześniu.

Wykonawca winien każdorazowo przystąpić do sprzątania zgodnie ze wskazanymi odpustami, oraz ustali z zamawiającym konieczną ilość koszy

Sprzątanie po imprezach okolicznościowych – (imprezy – uroczystości organizowane przez Urząd Gminy), obejmuje sprzątanie, usuwanie i utylizację odpadów z placu wraz zamiataniem odcinków dróg przyległych do placu oraz dostarczenie dzień przed imprezą – uroczystością pojemników bądź koszy o minimalnej pojemności 120 l w ilości od 2 do 14 szt. w zależności od miejsca gdzie organizowana jest impreza okolicznościowa.

Zamawiający każdorazowo wskaże, z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem termin i lokalizację imprezy oraz określi konieczną ilość koszy

Sprzątanie po imprezach – uroczystościach okolicznościowych i odpustach winno być wykonane dzień wcześniej oraz do dnia następnego do godziny 8:00, jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia wykonania usługi telefonicznie lub faksem do godz. 9:15 dnia następnego po odpuście lub imprezie gminnej.

5) Odbiór śmieci z dzikich wysypisk w ilości liczonej w sztukach za kontener, po przez podstawienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce kontenera typu KP7 o pojemności od 6 m3 do 7 m3 oraz transport i utylizację śmieci na legalne wysypisko śmieci. Zamawiający wskaże miejsce podstawienia kontenera co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca podstawi każdorazowo kontener na okres od 1 dnia do 15 dni.

6)Odbiór zebranych śmieci w workach 120 l po organizowanych akcjach (dni ziemi i sprzątanie świata w miesiącach: kwiecień i wrzesień oraz inne w przypadku organizowania sprzątań przez młodzież szkolną lub bezrobotnych).

Zamawiający każdorazowo będzie się kontaktował z Wykonawcą w przypadku terminu

odpustów i imprez okolicznościowych.

7) Likwidacja dzikich wysypiskw ilości liczonej w m3 w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego obejmująca zebranie, zapakowanie w worki lub na samochód i transport śmieci na legalne składowisko śmieci wraz z przywróceniem terenu wysypiska do stanu uporządkowanego.

Przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem śmieci z dzikich wysypisk nastąpi wyszczególnienie zakresu rzeczowego, wykazu miejsc i ilości odpadów do zebrania i wywiezienia na legalne składowisko śmieci.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Wykonawca musi załączyć do oferty zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem minimum 1 specjalistycznego samochodu umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych (Wykonawca musi załączyć do oferty kserokopię dowodu rejestracyjnego przedmiotowego samochodu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Questions regarding the proceedings "Utrzymanie czystości – usługi sprzątania wiat przystankowych, placów komunalnych, koszy śmieciowych przydrożnych, w ciągach dróg gminnych, zbierania worków ze śmieciami na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2019 roku. "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...